Hvor mye strøm tåler du?

Hvor mye strøm tåler du?

Er du best når det gjelder eller har du sceneskrekk og presterer dårlig under press?

Atferdsøkonomien sier at det er et forhold mellom prestasjoner og motivasjon (positivt stress).

I 1908 gjennomførte Robert M. Yerkes og John D. Dodson et studie hvor mus skulle finne riktig vei ut av en labyrint. På veien ble de utsatt for ulike nivå av elektrisk støt (stress) for å se om det påvirket deres veivalg.

Et lavt støtnivå motiverte musene til å lære fort, mens et høyt støtnivå viste seg å ha motsatt effekt. De ble livredde og paralyserte.

Dette ble grunnlaget for ”Yerkes-Dodsons lov” som beskriver sammenhengen mellom stress og prestasjon som en omvendt U-kurve (se Figur 1 under).

Atferdsøkonomen Dan Ariely har i senere tid gjentatt eksperimentet på mennesker men byttet ut strøm med opplevelsen av tap (tapsaversjon). Du kan se hans presentasjon om temaet her (video 20 min).

Noen av de som deltok i hans eksperimentet ble tilbudt to til fem måneders ekstra lønnsbonus for å utføre en oppgave. Studiet ble i tillegg utført i et lavkostland hvor et tilbud om to til fem måneders ekstra lønn var er fantastisk mulighet.

Vi motiveres av penger.

Eksperimentet bekreftet studiet fra 1908. De som ble tilbudt de lavere bonusene fikk økt motivasjon og presterte bedre. De som ble tilbudt de høyeste bonusene klarte ikke å løse oppgavene like godt eller ikke i det hele tatt. Frykten for å kunne tape pengene ble så stor at de ikke klarte å tenke på noe annet.

Uten motivasjon har vi liten grunn til å handle, så opplevelsen av ”positivt stress” er i utgangspunktet en god ting som påvirker vår atferd positivt og øker våre prestasjoner. Men oppleves stresset som ”negativt” vil vår atferd endres og føre til dårligere prestasjoner og sub-optimale løsninger.

Som leder er det viktig å vite at alle har ulik ”robusthet” for hvordan vi respondere på stress. Så når du søker å øke prestasjoner i din bedrift må du hensynta individet og tilpasse stresset og motivasjonen deretter. Se på det som ditt eget eksperiment men husk på at du må kunne kontrollere det og følge opp. Blir stresset for høyt kan de negative konsekvensene bli vanskelig å snu. Hjernen har en irriterende evne til å huske det som gikk dårlig.

Du kan jo tenke på dette neste gang du eller din kollega står på scenen med alles oppmerksomhet rettet mot dere. Øker prestasjonen eller går den ned?

 

Figur 1: Yerkes and Dodson, Hebbian – Diamond DM, et al. (2007).

 

 

 

 

 

 

 

Jon Fossen-Thaugland
Atferdsøkonom | Prosessveileder