GROW Ledelsesfilosofi – «Business is Behavior»!

Vi tror på mennesker – og mener struktur, planer og strategier må ha sitt utspring i mennesker og menneskers atferd for å kunne fungere optimalt. De fleste organisasjoner styrer etter og mot økonomiske mål (naturligvis), men når målet er satt, er tallene da noe mer enn en målestokk? …et verktøy som sier noe om hvorvidt det vi driver med fungerer eller ikke? Brukt riktig kan økonomiske data fungere retningsgivende for og gi indikasjoner på hvilke aktiviteter det bør gjøres mer av, mindre av eller som bør gjøres annerledes. Det er her vi mener lederjobben begynner. Det kan være fristende å slå seg til ro med tanken om at en tilsynelatende solid struktur- og markedsrettet strategi, utarbeidet fra et ambisiøst økonomisk mål kombinert med generell sunn fornuft vil være tilstrekkelig; de som «skjønner greia» leverer og de som ikke «skjønner greia» kan finne på noe annet. Vi oppfatter denne tanken som en selvforførende felle, med lite forankring i kunnskapen som finnes om mennesket og hva som skal til for å få mennesker til å prestere. Rundt oss ser vi at fokuset på og arbeidet med nettopp mennesket og dets atferd – i beste fall – er opprettet og behandles som en tilleggsfunksjon. Samtidig finnes overveldende mye data som synliggjør at vår (les: menneskets) største utfordring ikke nødvendigvis er å finne ut hva vi skal gjøre for å nå våre mål – men heller å endre vår atferd slik at vi gjennomfører det som er lurt å gjøre for å nå være mål. Forskning på psykologi, samfunnsøkonomi og atferd tegner samlet sett et bilde av en art som er fantastisk flink til å gjøre helt andre ting enn det som leder oss i ønsket retning. 

Joakim hafsås sitter lent over pc skjermen

Ledelse handler for oss om å lukke dette gapet; fjerne avvikene mellom hva vi burde gjøre og det vi faktisk gjør. Så vel som historier om manglende rasjonalitet og gjennomføringskraft, forteller forskningen oss også om hvordan vi kan møte nettopp denne utfordringen og hva som skjer da; hvilke enorme prestasjoner et menneske kan utvise dersom forholdene er lagt godt til rette. En leder som er opptatt av og bruker tid på enkeltmenneskers trivsel og verdier, jobber for å etablere og opprettholde gode relasjoner og er transparent og troverdig i sine gjerninger, skaper tillit og engasjement. Med dette som et nødvendig fundament kan lederen, med kunnskap om og forståelse for atferdsvitenskap og anvendelse av denne – suksessfullt applisere atferdsorienterte verktøy som virker utviklende og leder mennesker dit de vil.

Å endre atferd er utvilsomt mulig, noe som synliggjøres tydelig gjennom både forskning og menneskers daglige liv. Diskusjonen om hvor vidt vi mennesker kan endre våre handlingsmønstre opplever vi ofte drar i retning av vanskeligheten rundt begreper som «personlige egenskaper» og «verdisett» – begreper som fra et naturvitenskapelig perspektiv foreløpig er vanskelig å definere. Vi prøver på ingen måte å hevde at disse elementene – eller elementene begrepene forsøker å beskrive – ikke finnes, ikke er viktige, eller ikke har en påvirkning i situasjoner der endret atferd er ønskelig. Men det fremstår for oss som langt mer hensiktsmessig å snakke om «å smile mer» i stedet for «å være hyggeligere». Det ene beskriver observerbar og målbar atferd, det andre – og slik begrepsbruk opplever vi som langt vanligere – er egentlig et resultat; et menneskes opplevelse av et annet. Synlig atferd som f.eks. «å smile» er en av tingene som kan bidra til dette resultatet. For å sette det på spissen: Å be noen «være hyggeligere» blir sammenliknbart med å bestille «bedre resultater» fra en medarbeider.  På denne måten unngår vi den komplekse diskusjonen nevnt over, samtidig som vi posisjonerer oss langt bedre for å lykkes med ønskede endringer. Samtidig ser vi at overdrevent fokus på «personlige egenskaper» og «verdier» kan lede til fastlåsthet i forbindelse med egen utvikling. «Jeg kan ikke bli god på å lytte, fordi jeg er jo ekstrovert». Dette blir således en selvoppfyllende profeti, der tanken om at man ikke kan endre seg er hindret for endring.

Når vi fokuserer på observerbar, målbar atferd og benytter godt validerte vitenskapelige funn og metoder, kan viktige lederferdigheter trenes på og læres. Ledere kan gjennom det samme bli satt i stand til å endre sine medarbeideres atferd og skape utvikling, samtidig som de fremmer motivasjon og engasjement – det er få ting som føles bedre for oss enn mestring. Nettopp fordi denne tilnærmingen tar utgangspunkt i mennesket og har sitt utspring fra generelle, gjennomgående prinsipper for atferd, vil lederen være i stand til å påvirke sine omgivelser på tvers av situasjoner og imøtekomme økende utfordringer som medfølgende en verden i rask og kontinuerlig endring.

«Business is Behavior»; dine medarbeidere og deres atferd er din viktigste – og trolig mest underutnyttede – ressurs!

Joakim Hafsås
Daglig leder og prosessveileder

Legg igjen en kommentar

Lukk meny