Bli en sertifisert GROW-Leder; Lederutvikling som virksomheten din vil merke effekten av.

Vårt sertifiseringsprogram styrker verdien som skapes av den enkeltes lederskap. Dette er lederutvikling som gir økt relasjonskompetanse, større gjennomføringskraft og verktøy til å utvikle medarbeiderprestasjoner enkeltvis og i team. Programmet gir deltakerne innsikt i hva som skal til for å skape ønskede resultater og trening i effektive ferdigheter som er enkelt overførbare til hverdagen.

GROW-programmet har eksistert i 15 år og hatt over 250 deltakere.

Rundt 90% av deltakere som har evaluert programmet sier at det har vært verdifullt eller svært verdifullt for deres lederskap!

Undersøkelser viser at de beste lederne produserer 50% bedre resultater enn middels gode ledere. Det som skiller de beste fra resten handler i stor grad om evnen til å ivareta den enkelte medarbeider. Mange ledere syns det er utfordrende å ta en aktiv lederrolle. De opplever medarbeidere med ulikt prestasjonsnivå og en hektisk hverdag preget av ad hoc-beslutninger og brannslukking. Resultatet blir et lederskap som er reaktivt og ikke proaktivt. Mennesket er en underutnyttet ressurs som har enormt potensiale for utvikling og prestasjoner. For å hente ut dette potensialet trengs det proaktivt lederskap som motiverer, utvikler, fremmer fruktbar kommunikasjon og former varige endringer.

 

GROW-programmet er vitenskapelig forankret og praktisk orientert lederutvikling. Det består av forelesninger, erfaringsutveksling, gruppearbeid og mye trening. Teorien, temaene og modellene som blir presentert fungerer som et utgangspunkt og en grobunn for refleksjon, diskusjon og planlegging av praktisk anvendelse for den enkelte.

Noe av samlingenes innhold:

1: Atferdsøkonomi

Funn fra psykologi og atferdsvitenskap som gir økt forståelse for hva som påvirker mennesker i valgsituasjoner. Bedre innsikt i hvorfor folk gjør som de gjør fjerner frustrasjon og gir effektive verktøy for varig atferdsendring.

2: Coaching

Ledelse med en coachende tilnærming setter medarbeideren i fokus. Coaching er et velfungerende verktøy for å skape tillit, eierskap og utvikling. ​

3: Atferdsledelse

Atferdsledelse er en ledelsesform som baserer seg på atferdsanalytiske prinsipper, og situasjonsbestemt ledelse. Deltakerne lærer hvordan man kan analysere atferd, og strukturere utvikling av medarbeideres prestasjoner på en effektiv og forutsigbar måte.

4: Endringsledelse

Det kan være utfordrende å få alle med på større endringer. Endringsledelse handler om å ivareta de som blir berørt gjennom informasjon, involvering og medbestemmelse.

5: Nudging

Nudging, «dytting» eller «dulting» som det også kalles er valgarkitektur, som betyr å gjøre små endringer i omgivelsene for å fremme ønsket atferd. Denne tilnærmingen har skapt meget gode resultater på mange ulike områder. Som en del av en leders verktøykasse er dette en kostnadseffektiv metode for å skape endring, utvikling og økt gjennomføring i virksomheten.

6: Team-ledelse

Dette gjør deg i stand til å etablere og utvikle velfungerende prestasjons-team. Det kan være utfordrende å få en gruppe mennesker til å jobbe sammen, men nettopp dette er ofte veldig viktig får å oppnå ønskede resultater og ikke kaste bort tid. Gjør en arbeidsgruppe om til et prestasjonsteam, og led de suksessfullt gjennom oppgaver og endringer.

Tid

Sted

Pris

GROW-Programmet 2021

Etappe 1: 11. og 12. august

Etappe 2: 22. og 23. september

Etappe 3: 3. og 4. november

Etappe 4: 15. til 17. desember

Etappe 5: 26. og 27. januar

Etappe 6: 9. og 10. mars

Etappe 7: 20. og 21. april

Etappe 8: 15. til 17. juni

Etappe 1-7: Kjeller Gård på Kjeller. Rett ved OsloMet og Forskningsparken. 10 min med buss fra Lillestrøm stasjon og rett ved avkjøring fra E6.

Etappe 8: En reise som avdekkes underveis i programmet.

 

Etappe 1 – 7: 4.000 pr. dag. inkl. konferansepakke på Kjeller Gård. Totalt 60.000

Etappe 8: totalt 20.000 inkl. reise, opphold og bevertning

Covid-19

Som følge av den nye hverdagen skapt av Covid-19, legges alle fysiske samlinger til lokaler der alle myndighetenes retningslinjer kan følges. Vi er i tillegg godt forberedt på å kunne gjennomføre dette digitalt hvis nødvendig.

Kursets faste veiledere

Gjesteforelesere

PÅMELDING

Du kan melde deg på GROW Programmet direkte via lenken under.