Forbrukeratferd, beslutningspsykologi og markedsføring

Forskning innen forbrukeratferd, beslutningspsykologi og markedsføring viser at forståelse av hvordan forbrukere tar beslutninger og hva som påvirker deres kjøpsatferd er essensielt for effektiv markedsføring.

Fra å forske på hvordan forbrukere faktisk tar beslutninger, og hvordan/hvorfor ulike markedsføringselementer har en effekt vet vi at det påvirker:

 • Psykologiske triggere: Emosjoner, kognitiv bias og sosiale bevis spiller en stor rolle i forbrukerbeslutninger.
 • Kundereise: En godt forstått og optimalisert kundereise øker sannsynligheten for konvertering og lojalitet.
 • Persontilpasning: Personlig og relevant kommunikasjon øker kundens engasjement og responsrate.
 • Dataanalyse: Innsikt fra kundedata er viktig for å skreddersy markedsføringsstrategier og forbedre ROI.

Hvordan kan GROW bidra?

Vi i GROW anvender atferdsvitenskap for å forbedre forståelsen av forbrukeratferd og beslutningspsykologi, noe som gir oss en dypere forståelse for markedsførtiltak – hvordan og hvorfor de er så effektive.

Gjennom å kartlegge relevante forbrukeraspekter og belyse hvordan beslutningsprosessen påvirkes i samhandling med din bedrifts markedsdføring kan vi hjelpe med å forbedre eksisterende og nye markedsføringstiltak.

Slik kan vi i GROW bidra:

 • Forbrukeratferd: Vi hjelper bedrifter med å forstå og utnytte psykologiske triggere som påvirker forbrukernes beslutninger, noe som fører til mer effektive markedsføringskampanjer.
 • Beslutningspsykologi: Gjennom å anvende innsikt fra beslutningspsykologi, hjelper vi bedrifter med å skape strategier som påvirker kjøpsatferd og øker konverteringer.
 • Personalisert markedsføring: Vi utvikler kommunikasjonsstrategier som er tilpasset individuelle kunder, noe som øker engasjementet og responsen.
 • Dataanalyse: Ved å analysere kundedata, gir vi bedrifter innsikt som hjelper dem med å optimalisere markedsføringsstrategier og forbedre avkastningen på investeringene.

Vår tilnærming er basert på solid forskning og dokumentert effektivitet av tiltak for å forbedre markedsføringsinnsatsen. Med et fokus på praktiske og målbare resultater, kan vi hjelpe din bedrift med å forstå forbrukeratferd, anvende beslutningspsykologi, og skape mer effektive markedsføringsstrategier.

Gjennom fokus på atferdsvitenskap bidrar vi til å øke kundetilfredshet, lojalitet og vekst.

Hva er beslutningspsykologi?  Beslutningspsykologi er studiet av hvordan mennesker tar valg, og hvilke psykologiske faktorer som påvirker deres beslutningsprosesser. Beslutningspsykologi kombinerer innsikt fra psykologi og økonomi for å forbedre forståelsen av hvordan mennesker tar beslutninger i ulike kontekster.

Nøkkelfaktorer:

 • Kognitiv bias: Feilkilder i tenkning som systematisk avviker fra rasjonelle vurderinger. Eksempler inkluderer bekreftelsestendens (søk etter informasjon som bekrefter egne oppfatninger) og tapsaversjon (tendens til å unngå tap fremfor å oppnå gevinster).
 • Emosjoner: Følelsesmessige tilstander som påvirker beslutningstaking. Kan lede til impulsive valg eller endre risikovurdering.
  Heuristikker: Mentale snarveier som forenkler beslutningsprosesser.
  Eksempler er tilgjengelighetsheuristikk (baserer valg på lett tilgjengelig informasjon) og representativitetsheuristikk (vurderer sannsynlighet basert på hvor mye noe ligner en kjent kategori).
 • Sosiale faktorer: Påvirkning fra andre mennesker, som gruppepress og sosiale normer. Kan endre individuelle beslutninger for å tilpasse seg gruppen.

Praktisk anvendelse:

 • Forbrukeratferd: Forstå hva som driver kjøpsbeslutninger.
 • Markedsføring: Utforme strategier som tar hensyn til psykologiske triggere.
 • Ledelse: Bedre beslutningstaking ved å være bevisst på og redusere bias.